Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή προηγμένων επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογιών, γνώσης νομοθετικών πλαισίων και εφαρμογής τους και μεθοδολογικών προσεγγίσεων συναφών με τις Επιστήμες Περιβάλλοντος σε Πτυχιούχους Τμημάτων που έχουν ένα σχετικό υπόβαθρο και επιθυμούν να ειδικευτούν στη Διαχείριση Περιβάλλοντος, με κανόνες δεοντολογίας, μέσα σε ένα ελεύθερο ακαδημαϊκό περιβάλλον.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εξειδίκευση επιστημόνων σε τεχνολογίες αιχμής, μεθόδους και πρακτικές για την προστασία του περιβάλλοντος.

Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η υψηλή και πολύπλευρη επιστημονική κατάρτιση επιστημόνων για την παρακολούθηση, αποτίμηση και διαχείριση του περιβάλλοντος, τη διεξαγωγή ερευνών και ανάλυση περιβαλλοντικών δεδομένων, και τη διδασκαλία των περιβαλλοντικών επιστημών. Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα είναι ικανοί να προσφέρουν υπηρεσίες ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή εργαζόμενοι στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα σε θέματα ρύπανσης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος, βιώσιμης ανάπτυξης και κυκλικής οικονομίας, περιβαλλοντικής πολιτικής, και στην εκπαίδευση και στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης