ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Το Τμήμα Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διαχείριση Περιβάλλοντος» κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Διαχείριση Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Β΄3608/11-07-2022), είναι η παροχή προηγμένων επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογιών, γνώσης νομοθετικών πλαισίων και εφαρμογής τους και μεθοδολογικών προσεγγίσεων συναφών με τις Επιστήμες Περιβάλλοντος σε Πτυχιούχους Τμημάτων που έχουν ένα σχετικό υπόβαθρο και επιθυμούν να ειδικευτούν στη Διαχείριση Περιβάλλοντος, με κανόνες δεοντολογίας, μέσα σε ένα ελεύθερο ακαδημαϊκό περιβάλλον.

Για τη χορήγηση του Π.Μ.Σ. απαιτείται:

 • Η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση δέκα (10) υποχρεωτικών μαθημάτων.
 • Η εκπόνηση και επιτυχής εξέταση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών έχει ως εξής:

1ο Εξάμηνο

Κωδικός

Μαθήματα

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Δ101

Βιόσφαιρα, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή

6

Δ102

Ρύπανση του Περιβάλλοντος

6

Δ103

Οικοσυστήματα και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας

6

Δ104

Διαχείριση Φυσικών Πόρων και Κυκλική Οικονομία

6

Δ105

Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στη Διαχείριση Περιβάλλοντος

6

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS)

30

2ο Εξάμηνο

Κωδικός

Μαθήματα

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Δ201

Μεθοδολογία Έρευνας και Ανάλυσης Περιβαλλοντικών Δεδομένων

6

Δ202

Διαχείριση Αποβλήτων

6

Δ203

Περιβάλλον και Υγεία

6

Δ204

Περιβάλλον και Τεχνικά Έργα

6

Δ205

Βιοαποκατάσταση & Βιοκαύσιμα

6

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS)

30

3ο Εξάμηνο

Κωδικός

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Δ301

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

30

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS)

30

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για το Π.Μ.Σ με πλήρη φοίτηση είναι τρία (3) εξάμηνα και με μερική φοίτηση είναι έξι (6) εξάμηνα σπουδών. Το Τμήμα Περιβάλλοντος διαθέτει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και υποστηρίζει όλα τα απαραίτητα σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα για τη διενέργεια των μαθημάτων και λοιπών δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ.

Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. διδάσκονται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί στην έδρα του Τμήματος Περιβάλλοντος στη Λάρισα. Η διδασκαλία μαθημάτων μπορεί να πραγματοποιείται και με μέσα εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό έως και τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) για κάθε κύκλο σπουδών, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

Τα δίδακτρα του Π.Μ.Σ. ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 2.500 € για όλη τη διάρκεια των σπουδών. Σύμφωνα με το άρθρο 35, παρ. 2 του ν.4485/2017, παρέχεται η δυνατότητα σε φοιτητές του Π.Μ.Σ., σε ποσοστό που δεν ξεπερνά το 30% του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ, να απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης για οικονομικούς λόγους.

Επίσης με βάση την παράγραφο 4 του άρθρου 35 του ν.4485/2017 μπορεί να χορηγούνται υποτροφίες σε φοιτητές βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων. Συγκεκριμένα για τους φοιτητές που θα εισαχθούν το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:

 • Τέσσερις (4) υποτροφίες από την εταιρεία Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε.
 • Μία (1) υποτροφία από τον Δημοσιογραφικό Οργανισμό 21adMEDIA.

Στο Π.Μ.Σ. «Διαχείριση Περιβάλλοντος» γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής και των αντίστοιχων ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής των οποίων τα πτυχία τους έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ειδικότερα, δύνανται να το παρακολουθήσουν πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Τεχνολογίας, Πολυτεχνικών Σχολών, Θετικών Επιστημών και Γεωπονικών Επιστημών καθώς και πτυχιούχοι των Παιδαγωγικών Τμημάτων, Τμημάτων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών και Καθηγητικών Σχολών με σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ ορίζεται σε τριάντα (30) άτομα κατ’ έτος.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται μετά από προσωπική συνέντευξη, με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

 1. Βαθμός πτυχίου (30%).
 2. Επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (15%).
 3. Επαγγελματική εμπειρία (10%).
 4. Κατοχή άλλων Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών (10%).
 5. Γνώση χρήσης Η/Υ (10%).
 6. Προσωπική Συνέντευξη (25%).

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση envedu@uth.gr συνοδευόμενη από τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Βιογραφικό σημείωμα.
 2. Επιστολή ενδιαφέροντος (σύντομη έκθεση των γνωστικών και ερευνητικών ενδιαφερόντων, στην οποία θα αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ.).
 3. Αντίγραφο πτυχίου Ελληνικού Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.). Σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό, είναι απαραίτητη η ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ. Οι υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών και εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία για τη λήψη του πτυχίου πρέπει να καταθέσουν σχετική βεβαίωση του Τμήματος συνοδευόμενη από αναλυτική βαθμολογία και βαθμό πτυχίου. Οι υποψήφιοι που είναι επί πτυχίω θα πρέπει να προσκομίσουν αναλυτική βαθμολογία όπου θα προκύπτει και ο αριθμός των δηλωθέντων μαθημάτων των οποίων εκκρεμεί η βαθμολογία.
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών.
 5. Μεταπτυχιακοί τίτλοι (εάν υπάρχουν).
 6. Προϋπηρεσία (εάν υπάρχει).
 7. Αναγνωρισμένα διπλώματα ή πιστοποιητικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Γίνονται δεκτά τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που δέχεται το ΑΣΕΠ ως επιπέδου Β2 και άνω. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Πανεπιστημίου της αλλοδαπής, στην Αγγλική γλώσσα.
 8. Πιστοποιητικό γνώσης χρήσης Η/Υ.
 9. Δύο (2) συστατικές επιστολές.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά, σε περίπτωση αποδοχής του υποψηφίου, θα πρέπει να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος Περιβάλλοντος στην εξής διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Γαιόπολις

Γραμματεία Τμήματος Περιβάλλοντος (Π.Μ.Σ. Διαχείριση Περιβάλλοντος)

Περιφερειακή Οδός Λάρισας-Τρικάλων, Τ.Κ. 41500, Λάρισα

τηλ: 2410684473

e-mail: envedu@uth.gr

Για τυχόν ερωτήσεις ή πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν και με τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., τηλ.: 2410684473, e-mail: envedu@uth.gr .

Η υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνεται από τη Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022 έως και την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022.

Η έναρξη των μαθημάτων πρόκειται να πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2022.

Λάρισα 25 Ιουλίου 2022

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. Διαχείριση Περιβάλλοντος

ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

elGreek