Β΄ Εξάμηνο

Για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Π.Μ.Σ. οι φοιτητές και oi φοιτήτριες έχουν πρόσβαση στην υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Περιβάλλοντος (βιβλιοθήκη, εργαστήρια, κ.λ.π.).

Το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος με τους τίτλους των διαλέξεων, ο τρόπος αξιολόγησης και η σχετική βιβλιογραφία αναγράφονται σαφώς στα αναλυτικά περιγράμματα του Π.Μ.Σ. Κάθε εξάμηνο σπουδών καλύπτει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας. Στο εγκεκριμένο ανά έτος ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Π.Μ.Σ. ορίζεται η εβδομάδα αναπλήρωσης (για κάθε εξάμηνο) των μαθημάτων που δεν πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων διαλέξεων. Έπεται του διαστήματος των δώδεκα (12) εκπαιδευτικών εβδομάδων και προηγείται της εξεταστικής περιόδου.

2ο Εξάμηνο

ΚωδικόςΜαθήματαΠιστωτικές Μονάδες (ECTS)
Δ201Μεθοδολογία Έρευνας και Ανάλυσης Περιβαλλοντικών Δεδομένων6
Δ202Διαχείριση Αποβλήτων6
Δ203Περιβάλλον και Υγεία6
Δ204Περιβάλλον και Τεχνικά Έργα6
Δ205Βιοαποκατάσταση & Βιοκαύσιμα6

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 2ου Εξαμήνου: Τριάντα (30).