Το Τμήμα Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διαχείριση Περιβάλλοντος» (Environmental Management) και θα απονέμει στους αποφοίτους του Π.Μ.Σ. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην ειδικότητα «Διαχείριση Περιβάλλοντος (ΔΠ)» (M.Sc. in Environmental Management).

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει στο πλαίσιο της οργάνωσης του δεύτερου κύκλου σπουδών του Τμήματος Περιβάλλοντος με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε γνωστικά αντικείμενα και τομείς του. Οι απόφοιτοί του Π.Μ.Σ. αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες Επαγγελματικών Προσόντων Επιπέδου 7, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης και την ενσωμάτωσή του στην Ελληνική νομοθεσία. Ο Κανονισμός του Π.Μ.Σ. ρυθμίζει τη δομή και τους κανόνες λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Θέματα και λεπτομέρειες που δεν προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, ρυθμίζονται με αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος Περιβάλλοντος και της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

elGreek