Προϋποθέσεις απόκτησης Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS), οι οποίες αποκτούνται μετά από:

  • Επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση δέκα (10) υποχρεωτικών μαθημάτων. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) ανά εξάμηνο σπουδών, αν ακολουθεί το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, ή τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) ανά έτος σπουδών, αν ακολουθεί το πρόγραμμα μερικής φοίτησης.
  • Εκπόνηση και επιτυχή εξέταση πρωτότυπης Διπλωματικής Εργασίας. Η Διπλωματική Εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) και εκπονείται στο 3ο εξάμηνο του προγράμματος πλήρους φοίτησης ή στο 3ο έτος του προγράμματος μερικής φοίτησης.

Η καθομολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών τελείται από τον Κοσμήτορα της Σχολής Τεχνολογίας, τον Προέδρο του Τμήματος Περιβάλλοντος και τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ.

Η μορφή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος και το τελετουργικό της ορκωμοσίας καθορίζονται στον κανονισμό του ιδρύματος. Για τη μορφή του Παραρτήματος Διπλώματος, ισχύει η απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου της 224ης /17-10- 2008 συνεδρίασής του και οι διατάξεις της Υ.Α. Φ5/89656/Β3/13-8-2007.

elGreek