Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής και των αντίστοιχων ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής των οποίων τα πτυχία τους έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ειδικότερα, δύνανται να το παρακολουθήσουν πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Τεχνολογίας, Πολυτεχνικών Σχολών, Θετικών Επιστημών και Γεωπονικών Επιστημών καθώς και πτυχιούχοι των Παιδαγωγικών Τμημάτων, Τμημάτων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών και Καθηγητικών Σχολών με σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.