Επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών

Η επιλογή των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών μετά τη λήξη της β’ περιόδου υποβολής των αιτήσεων (τέλη Σεπτεμβρίου), που συγκροτείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Περιβάλλοντος. Η Συνέλευση του Τμήματος Περιβάλλοντος καθορίζει με απόφασή της τα κριτήρια που εφαρμόζονται για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών, καθώς και τις λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων αυτών. Στον παρακάτω συνοπτικό πίνακα παρουσιάζονται ενδεικτικά κριτήρια επιλογής για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ.

Ενδεικτικός συνοπτικός πίνακας αξιολόγησης για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ.

α/αΚριτήριο ΕπιλογήςΜόρια
1.Βαθμός πτυχίου30 %
2.Επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας15 %
3.Επαγγελματική εμπειρία10 %
4.Κατοχή άλλων Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών10 %
5.Γνώση Χρήσης Η/Υ10 %
6.Προσωπική Συνέντευξη25 %

Η προσωπική συνέντευξη αποβλέπει:

–       Στη διαπίστωση της γενικής επιστημονικής κατάρτισης του υποψηφίου και τη συγκρότηση της προσωπικότητάς του

–       Στην επισήμανση ειδικών προσόντων και άλλων χαρακτηριστικών και δραστηριοτήτων του υποψηφίου

–       Στον εντοπισμό των δυσκολιών που πιθανόν να έχει ο υποψήφιος για την ανελλιπή παρακολούθηση των μαθημάτων και των λοιπών υποχρεώσεων του Π.Μ.Σ.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων φοιτητών του Π.Μ.Σ., οι οποίοι μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν υποβάλλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πραγματοποιείται σε δύο φάσεις: Η πρώτη φάση αφορά τον έλεγχο από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών των τυπικών προσόντων των υποψηφίων που κατέθεσαν έγκαιρα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η δεύτερη φάση αφορά την εφαρμογή των κριτηρίων επιλογής για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. και τη διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης και στη συνέχεια τη μοριοδότηση των υποψηφίων. Σε αυτή τη δεύτερη φάση αξιολόγησης συμμετέχουν όσοι υποψήφιοι κρίθηκαν επιτυχόντες της πρώτης φάσης. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στους υποψηφίους μέσα σε 7 εργάσιμες ημέρες από την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων. Αναρτώνται στις ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος και του Π.Μ.Σ. και αποστέλλονται με ηλεκτρονική αλληλογραφία στους υποψηφίους, σε όλες τις περιπτώσεις σε μορφή που να διασφαλίζει το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων. Οι επιτυχόντες καλούνται να απαντήσουν εγγράφως (ηλεκτρονικά) εντός προθεσμίας 7 εργάσιμων ημερών σχετικά με την αποδοχή ή όχι της ένταξης τους στο Π.Μ.Σ. αποδεχόμενοι τον κανονισμό λειτουργίας του. Η μη έγκαιρη ανταπόκριση από επιλεγέντα υποψήφιο εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ισοδυναμεί με παραίτηση από την υποψηφιότητα του. Εφόσον υπάρξουν παραιτήσεις, η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από τον σχετικό κατάλογο. Τυχόν ενστάσεις των υποψηφίων κατατίθενται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει Επιτροπή Ενστάσεων αποτελούμενη από 3 μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, η οποία εξετάζει τις ενστάσεις και ακολούθως εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος.

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε τριάντα (30). Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Περιβάλλοντος. Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που είναι κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος, εφόσον το αντικείμενο του τίτλου σπουδών και του έργου που επιτελούν στο Ίδρυμα  είναι συναφές με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.