Η φοίτηση στο Π.Μ.Σ. μπορεί να είναι πλήρης ή μερική. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στους φοιτητές πλήρους φοίτησης είναι τρία (3) εξάμηνα σπουδών, ενώ η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στους φοιτητές μερικής φοίτησης είναι έξι (6) εξάμηνα σπουδών. Ως μέγιστη διάρκεια πλήρους φοίτησης ορίζεται ο διπλάσιος χρόνος της ελάχιστης διάρκειας σπουδών. Η δυνατότητα μερικής φοίτησης προβλέπεται για εργαζόμενους, φοιτητές, ή για εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ μητέρες, υποψήφιοι με  αποδεδειγμένους κοινωνικούς λόγους, λόγους υγείας, κ.τ.λ). Είναι δυνατή η επιλογή του προγράμματος μερικής φοίτησης με την προσκόμιση των αντίστοιχων πιστοποιητικών (οικογενειακής κατάστασης, κτλ.). Η διάρκεια της μερικής φοίτησης δεν υπερβαίνει το διπλάσιο της ελάχιστης διάρκειας σπουδών. Στα παραπάνω χρονικά διαστήματα περιλαμβάνεται και η εκπόνηση και υποβολή προς κρίση διπλωματικής εργασίας. Επίσης, μπορεί να παρέχεται και η δυνατότητα προσωρινής αναστολής των σπουδών, που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρώνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.